13 vragen over het opstellen van de jaarrekening beantwoord!

De jaarrekening: ieder jaar is dit weer een belangrijk moment. Je maakt immers inzichtelijk hoe jouw bedrijf het afgelopen jaar heeft gepresteerd. Maar ook zijn er veel vragen rondom de jaarrekening. Want waar moet een jaarrekening nou precies aan voldoen, wie mag een jaarrekening opstellen, wie keurt deze goed en is een jaarrekening verplicht? In dit blog behandelen wij veel vragen rondom het opstellen van de jaarrekening.

De vragen die wij behandelen:

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening laat de financiële situatie van een onderneming zien over het afgelopen boekjaar. De jaarrekening bestaat uit een balans, winst- en verliesrekening en toelichting. De balans is een overzicht van de bezittingen, vorderingen, schulden en eigen vermogen per een bepaalde datum, meestal 31 december (einde van het boekjaar). De winst- en verliesrekening is een overzicht van de omzetten, en bijbehorende kosten en uitgaven die gerealiseerd zijn in het boekjaar. Mede aan de hand van de jaarrekening kan opgemaakt worden hoe het bedrijf er financieel voor staat.

Waarom stel je een jaarrekening op?

De jaarrekening stel je op om verantwoording af te leggen naar jezelf, naar verantwoordelijken en naar derden (zogenaamde stakeholders). Dit is vastgelegd in de statuten van een vennootschap. Daarnaast wordt een jaarrekening gebruikt bij het doen van belastingaangifte om over de winst de verschuldigde belasting te berekenen en uiteindelijk af te dragen.

Voor het doen van investeringen en het verkrijgen van financieringen door een onderneming biedt de jaarrekening vaak een houvast voor investeerders en financiers, vaak aangevuld met prognoses, om hun investerings- en financieringsbeslissingen te kunnen bepalen.

Is een jaarrekening verplicht?

Voor diverse vennootschapsvormen is het volgens de statuten verplicht om jaarlijks een jaarrekening op te maken. Al dan niet aangevuld met een bestuursverslag.

Wie maakt de jaarrekening op?

De jaarrekening dient opgesteld te worden door de bestuurders van een organisatie. Aangezien het om complexe informatie gaat zien we in de praktijk dat vaak de hulp wordt ingeroepen van een accountant. Een accountant is hiervoor opgeleid.

Waar moet de jaarrekening aan voldoen?

De jaarrekening bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening, een toelichting op deze beiden en een korte uitleg over hoe de waardering in die balans heeft plaatsgevonden (waarderingsgrondslagen). Bij grote organisaties is een tekstueel verslag vanuit het bestuur ook onderdeel van de jaarrekening.

Wie keurt de jaarrekening goed?

De jaarrekening wordt opgesteld en ondertekend door het bestuur van de organisatie. Vervolgens wordt de jaarrekening goedgekeurd door de aandeelhoudersvergadering van de vennootschap. Bij Stichting, Verenigingen en Coöperaties is dit meestal het bestuur of een (algemene) ledenvergadering. De goedkeuring wordt vastgelegd in een verslag (notulen) van de vergaderingen.

Waar moet je de jaarrekening deponeren?

Ieder bedrijf is verplicht om de jaarrekening binnen 8 dagen na vaststelling te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Voor de meeste ondernemingen is dat uiterlijk 1 november. In sommige gevallen is een verlenging van die termijn met 2 maanden mogelijk. Hierbij kan je accountant je ook ondersteunen.

Verschillen in de jaarrekening bij een kleine onderneming

De wet kent verschillende eisen met betrekking tot inrichten van een jaarrekening. Over het algemeen geldt dat hoe kleiner de onderneming qua omvang, hoe minder er in de jaarrekening en deponering van de Kamer van Koophandel opgenomen dient te worden. Uiteraard bewaakt een accountant of de onderneming voldoet aan de minimaal hieraan te stellen eisen.

Hoe lang moet je een jaarrekening bewaren?

Er zit geen einddatum op het bewaren van de jaarrekening. Deze moet je altijd blijven bewaren. Bovendien blijft het bij de KVK ook voor onbepaalde tijd beschikbaar. In tegenstelling tot de jaarrekening, dien je je financiële administratie (je boekhouding) 7 jaar te bewaren.

Wat als je de jaarrekening te laat deponeert?

Bij te laat deponeren van de jaarrekening is er sprake van een economisch delict, waarvoor je beboet kan worden. Daarnaast zou er sprake kunnen zijn van bestuurdersaansprakelijkheid in geval belanghebbende van jouw onderneming benadeeld worden door te late deponering.

Hoe zit het met wetgeving voor diverse branches en typen organisaties?

Sommige branches, zoals zorg en Gemeenten kunnen aanvullende eigen regelgeving hebben, waardoor het lastiger kan zijn om een jaarrekening op te stellen. Hierbij kan de accountant adviseren.

Hoe stel je een jaarrekening op?

De regels voor het opstellen van een jaarrekening zijn vastgelegd in de wet, Titel 9 Boek 2 van Burgerlijk Wetboek. Zo lang de wettelijke kaders in orde zijn, heb je vrije keuze in de manier hoe je je jaarrekening opstelt. Dit kan dus ook in Excel. Aangezien de jaarrekening publiekelijk gepubliceerd wordt en je daarmee verantwoording aflegt aan verschillende betrokkenen, wil je uiteraard dat de jaarrekening goed in elkaar zit. Als basis heb je daarvoor een goede financiële administratie nodig.

Hoe kan een accountant je helpen bij de jaarrekening?

Een accountantskantoor weet waar een jaarrekening aan moet voldoen, is bekend met de wettelijke kaders en hebben speciale programma’s voor het opstellen hiervan. Bovendien kunnen zij adviseren over verbeteringen. Tevens kan de accountant je helpen met en begeleiden bij een goede financiële administratie voor je onderneming. Je doet er dus goed aan om contact op te nemen met een accountantskantoor.

Heb je vragen over het opstellen van je jaarrekening of financiële administratie of ben je benieuwd wat onze accountants nog meer voor je kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op, we helpen je graag.