Wiebes repareert indexatieaftrek in DGA-pensioenwet

Directeuren-grootaandeelhouders (DGA) zullen onder de nieuwe pensioenwetgeving bij afkoop van pensioen in eigen beheer niet ineens alle toekomstige indexaties kunnen aftrekken. Die mogelijkheid heeft staatssecretaris Wiebes (Financiën) geblokkeerd met een zogeheten novelle die de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer wijzigt.

Het wetsvoorstel is vorig jaar door de Tweede Kamer aangenomen, maar nog niet behandeld door de Eerste Kamer. Wiebes trok de wet in december te elfder ure terug. De aftrekmogelijkheid – nog bevestigd in een memorie van antwoord – zou de overheid miljarden aan belastinggeld kosten, zo hadden experts gewaarschuwd.

Onderzoek

De staatssecretaris liet daarna een onderzoek doen. “De conclusie van dit onderzoek is dat het in het wetsvoorstel voorgestelde artikel 34e van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969) aftrek van de lasten van de toekomstige indexatie op het moment van afkoop of omzetting uitsluit, waardoor ook de budgettaire derving zich niet kan voordoen. In het hiervoor genoemde antwoord in de memorie van antwoord is abusievelijk geen rekening gehouden met deze bepaling, waardoor ten onrechte de suggestie is gewekt dat een dergelijke aftrek wel mogelijk is.” Dat schrijft hij in de toelichting bij de novelle.

Aftrek onder voorwaarden

De beperking in het genoemde artikel vindt Wiebes echter te streng. “Het volledig uitsluiten van de aftrek is ongewenst omdat het een kleine groep van rond 6% van de DGA’s betreft die in vergelijking met de hele populatie ten onrechte benadeeld zou worden. Om die reden wordt in deze novelle alsnog een (voorwaardelijke) mogelijkheid tot aftrek van de lasten van de toekomstige indexatie van de pensioenaanspraken of van de pensioenuitkeringen voorgesteld.”

Bron: www.accountancyvanmorgen.nl