Wel of niet pensioen omzetten in een ODV

Inleiding

In 2017 is er voor jou als DGA een eind gekomen aan de mogelijkheid om pensioen op de balans van je eigen bv op te bouwen. Je kunt kiezen uit drie alternatieven voor het opgebouwde pensioen:

  1. je mag de pensioenaanspraken afkopen; of
  2. omzetten in een oudedagsverplichting (ODV); of
  3. het opgebouwde pensioen gewoon vanaf jouw pensioendatum als pensioen laten uitkeren.

Je hebt tot 31 december 2019 de tijd om jouw keuze te bepalen. In deze brief vind je informatie over de mogelijkheden van het omzetten van de pensioenaanspraken in een ODV.

Wat houdt de ODV precies in?

De fiscale waarde van de pensioenvoorziening wordt op het moment van omzetting omgedoopt tot ODV. Deze verplichting wordt jaarlijks tot aan de ingangsdatum van de uitkeringen verhoogd met een door de wetgever vast te stellen rentepercentage. Het bedrag van de ODV kan worden gebruikt om een lijfrente bij een verzekeraar of bank te bedingen. Je bent dan gebonden aan de lijfrentevormen en voorwaarden zoals die worden genoemd in Wet inkomstenbelasting 2001. De uitkeringen mogen ook worden verstrekt door jouw eigen bv. Er geldt dan wel een looptijd van in principe 20 jaar.

Mijn bv keert de ODV uit; wanneer gaan de uitkeringen dan in?

De uitkeringen uit een ODV gaan in op de dag dat jij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. De uitkeringen hebben een looptijd van 20 jaar. Je mag de uitkeringen maximaal vijf jaar voorafgaand aan uw AOW-leeftijd laten ingaan. De duur van de uitkeringen wordt dan langer, maximaal 25 jaar. Je kunt  de ingangsdatum niet uitstellen.

Na jouw overlijden

Ontvang je zelf al uitkeringen uit de ODV en overlijd je tijdens de looptijd van deze uitkeringen? Dan krijgen jouw erfgenamen de resterende termijnen uitbetaald. Stel jouw ODV kent een looptijd van 20 jaar en je overlijdt na het vijfde jaar. Jouw erfgenamen ontvangen dan nog 15 jaar een ODV-uitkering.

Ontvang je zelf nog geen uitkeringen uit de ODV en je overlijdt? In dat geval moeten jouw erfgenamen de uitkeringen binnen twaalf maanden na jouw overlijden laten ingaan. De uitkeringen worden in dit geval gedaan aan de erfgenamen.

Let op

De uitkeringen moeten na jouw overlijden toekomen aan jouw erfgenamen. Dat is niet in alle gevallen alleen en uitsluitend jouw echtgeno(o)t(e) of partner.

Wat speelt een rol bij de keuze voor een ODV?

Zowel de looptijd als de hoogte van de uitkeringen bepalen in belangrijke mate de keuze voor het omzetten van het pensioen in eigen beheer in een ODV. De uitkeringen uit een ODV eindigen na 20 jaar ook al zijn jij en/of jouw partner op dat moment nog in leven. Dit is anders bij pensioenuitkeringen (zowel het ouderdoms- als het partnerpensioen). Die hebben een levenslange looptijd. ODV-uitkeringen komen bovendien vaak lager uit dan wat jij aan pensioenuitkering zou ontvangen. Dit komt door de verplichte berekeningswijze van de ODV-uitkeringen in combinatie met de lage rentestand die er op dit moment is.

Wij helpen je graag

Kortom de keuze voor het omzetten van pensioenaanspraken in een ODV is er een waarbij jij je goed moet laten informeren. Wij helpen je graag bij het bepalen van jouw keuze.